Zamów receptę bez wychodzenia z domu

Dzięki naszej nowej stronie internetowej mają Państwo możliwość zamówienia recepty na lek stosowany stale, bez konieczności wizyty u lekarza

Z naszej nowej usługi mogą skorzystać wszystkie osoby, które spełnią poniższe warunki:

1. Pacjent w dniu złożenia zamówienia jest zapisany do naszej przychodni (posiada aktywną deklarację)

2. Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiona w Przychodni Rodzinnej Asmedica

3. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe

4. Recepta wypisana jest na okres nie dłuższy niż 4 miesiące

Recepta będzie dostępna do odbioru po godzinie 15:00 następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia recepty do realizacji;
    Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia wizyty u lekarza.

Wszystkie poniższe pola formularza zamówienia recepty oraz pola dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i o nieprzebywaniu obecnie w zakładzie leczniczym są polami obowiązkowymi. Bez ich uzupełnienia i zaznaczenia przycisk “ZAMÓW RECEPTĘ” pozostanie nieaktywny, a zamówienie recepty w trybie on-line nie będzie możliwe.

Imię i nazwisko (wymagane)

PESEL (wymagane)

Telefon Kontaktowy

Nazwa przyjmowanego leku

Podaj dawkę leku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu e-recepty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

Oświadczam, że aktualnie nie przebywam w zakładzie leczniczym. (szpital, sanatorium, rehabilitacja dzienna, zakład opiekuńczo leczniczy)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asmedica Miedziana Góra ul. Urzędnicza 11 a
2) Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane IOD: Anna Rubinkiewicz, numer telefonu 602-779-754, poczta: abcrodo@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 lit. H ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wyznaczonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318),
6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.