iStock_000005286198XSmall

ASMEDICA to nowoczesna przychodnia działająca w Miedzianej Górze od 2014 roku. Założyciele i pracownicy to grono zaprzyjaźnionych osób, dzięki czemu swą pracę wykonują w zgranym i rozumiejącym się na wzajem zespole.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie kompleksowej , szeroko rozumianej opieki medycznej rodzinom. W naszych działaniach kładziemy nacisk na edukację zdrowotną i profilaktykę, czyli zapobieganie chorobom – nasze hasło „Twoje zdrowie naszym celem” Chcemy, aby każdy, kto przychodzi po poradę do Przychodni Rodzinnej ASMEDICA, wiedział, że wszystko, co robimy, staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów. Konsultujemy, wyjaśniamy, prowadzimy przez cały proces badania, udzielamy pełnej informacji dotyczącej stanu zdrowia i profilaktyki, ukierunkowujemy i doradzamy.

Chcemy aby nasza przychodnia była dla Państwa miejscem, w którym możecie wykonać kompleksowe badania, zasięgnąć porady uznanych specjalistów z danych dziedzin, korzystając przy tym z nowoczesnej aparatury medycznej.

Szczególną uwagę przywiązujemy do indywidualnego podejścia do Pacjenta. Poprawa stanu zdrowia Pacjentów oraz jednoczesne podnoszenie jakości życia.

Przed pierwszą wizytą

W celu skorzystania z usług medycznych w ASMEDICA należy zgłosić się do recepcji z dowodem osobistym lub innym aktualnym dokumentem tożsamości. Podczas wizyt osób niepełnoletnich konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asmedica Miedziana Góra ul. Urzędnicza 11 a
2) Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane IOD: Anna Rubinkiewicz, numer telefonu 602-779-754, poczta: abcrodo@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 lit. H ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wyznaczonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318),
6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.