lek.med.Sylwia Olejnik - Pediatra

lek.med.Sylwia Olejnik - Pediatra

Czytaj dalej

Alicja Stępień Wałek - Kardiolog

Alicja Stępień Wałek - Kardiolog

lek. Małgorzata Łazarska - Majsterkiewicz - Diabetolog

lek. Małgorzata Łazarska - Majsterkiewicz - Diabetolog

Czytaj dalej

lek.med. Bożena Toporska-Arendarska - Neurolog

lek.med. Bożena Toporska-Arendarska - Neurolog

Anna Ogórek - mgr Fizjoterapii

Anna Ogórek - mgr Fizjoterapii

Czytaj dalej

Michał Ostrówka - urolog

Michał Ostrówka - urolog

Przyjmuje po wcześniejszym umówieniu

Marek Wojner / endokrynolog

Marek Wojner / endokrynolog

Przyjmuje w każdą środę od 13 do 14

Anna Zarychta pielęgniarka dyp. środowiskowa

Anna Zarychta pielęgniarka dyp. środowiskowa

Czytaj dalej

Katarzyna Rębosz/ Położna

Katarzyna Rębosz/ Położna

Czytaj dalej

Józefa Szczepańska / Pielęgniarka

Józefa Szczepańska / Pielęgniarka

Czytaj dalej

Elżbieta Janiszewska / pielęgniarka dyplomowana / środowiskowa

Elżbieta Janiszewska / pielęgniarka dyplomowana / środowiskowa

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asmedica Miedziana Góra ul. Urzędnicza 11 a
2) Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane IOD: Anna Rubinkiewicz, numer telefonu 602-779-754, poczta: abcrodo@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 lit. H ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami wyznaczonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318),
6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.